کمترین: 
6750
بیشترین: 
6783
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6770
زمان: 
11/30 12:40
قیمت پوند امروز 30 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 بهمن 1396 , 6770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:00","price":6783},{"date":"1396/11/30 11:10","price":6750},{"date":"1396/11/30 11:50","price":6777},{"date":"1396/11/30 12:20","price":6767},{"date":"1396/11/30 12:30","price":6763},{"date":"1396/11/30 12:40","price":6770}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398