کمترین: 
5701
بیشترین: 
5739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5719
زمان: 
11/30 16:30
قیمت یورو امروز 30 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 بهمن 1396 , 5719 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 11:00","price":5739},{"date":"1396/11/30 11:10","price":5738},{"date":"1396/11/30 11:40","price":5732},{"date":"1396/11/30 12:20","price":5716},{"date":"1396/11/30 12:30","price":5711},{"date":"1396/11/30 12:40","price":5716},{"date":"1396/11/30 12:50","price":5714},{"date":"1396/11/30 13:00","price":5704},{"date":"1396/11/30 13:10","price":5701},{"date":"1396/11/30 14:00","price":5709},{"date":"1396/11/30 14:30","price":5714},{"date":"1396/11/30 14:40","price":5716},{"date":"1396/11/30 15:30","price":5709},{"date":"1396/11/30 16:30","price":5719}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398