کمترین: 
9880.5
بیشترین: 
9880.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9880.5
زمان: 
11/30 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 30 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 9880.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":9880.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398