کمترین: 
572.38
بیشترین: 
579.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
576.38
زمان: 
11/30 23:32
قیمت گازوئیل امروز 30 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 576.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 05:00","price":574},{"date":"1396/11/30 06:00","price":574.63},{"date":"1396/11/30 06:32","price":573.88},{"date":"1396/11/30 07:08","price":574.13},{"date":"1396/11/30 07:32","price":574.63},{"date":"1396/11/30 08:08","price":574.75},{"date":"1396/11/30 08:32","price":574.88},{"date":"1396/11/30 09:00","price":575},{"date":"1396/11/30 09:32","price":574.38},{"date":"1396/11/30 10:08","price":574.5},{"date":"1396/11/30 10:32","price":573.88},{"date":"1396/11/30 11:00","price":573.13},{"date":"1396/11/30 11:32","price":572.63},{"date":"1396/11/30 12:08","price":572.38},{"date":"1396/11/30 12:32","price":573.38},{"date":"1396/11/30 13:00","price":573.63},{"date":"1396/11/30 13:32","price":572.38},{"date":"1396/11/30 14:08","price":573.38},{"date":"1396/11/30 14:32","price":574.38},{"date":"1396/11/30 15:32","price":574.88},{"date":"1396/11/30 16:00","price":574.38},{"date":"1396/11/30 16:32","price":573.63},{"date":"1396/11/30 17:00","price":574.13},{"date":"1396/11/30 17:32","price":574.63},{"date":"1396/11/30 18:00","price":575.38},{"date":"1396/11/30 18:32","price":574.88},{"date":"1396/11/30 19:00","price":575.13},{"date":"1396/11/30 19:32","price":576.13},{"date":"1396/11/30 20:00","price":578.63},{"date":"1396/11/30 20:32","price":577.38},{"date":"1396/11/30 21:00","price":577.63},{"date":"1396/11/30 21:32","price":575.88},{"date":"1396/11/30 22:00","price":579.13},{"date":"1396/11/30 22:32","price":577.88},{"date":"1396/11/30 23:00","price":577},{"date":"1396/11/30 23:32","price":576.38}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398