کمترین: 
65.04
بیشترین: 
65.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.59
زمان: 
11/30 23:32
قیمت نفت برنت امروز 30 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 65.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 05:00","price":65.31},{"date":"1396/11/30 06:00","price":65.38},{"date":"1396/11/30 06:32","price":65.28},{"date":"1396/11/30 07:08","price":65.33},{"date":"1396/11/30 07:32","price":65.38},{"date":"1396/11/30 08:08","price":65.39},{"date":"1396/11/30 08:32","price":65.42},{"date":"1396/11/30 09:00","price":65.44},{"date":"1396/11/30 09:32","price":65.34},{"date":"1396/11/30 10:08","price":65.38},{"date":"1396/11/30 10:32","price":65.33},{"date":"1396/11/30 11:00","price":65.24},{"date":"1396/11/30 11:32","price":65.16},{"date":"1396/11/30 12:08","price":65.17},{"date":"1396/11/30 12:32","price":65.14},{"date":"1396/11/30 13:00","price":65.2},{"date":"1396/11/30 13:32","price":65.04},{"date":"1396/11/30 14:08","price":65.15},{"date":"1396/11/30 14:32","price":65.25},{"date":"1396/11/30 15:00","price":65.24},{"date":"1396/11/30 15:32","price":65.28},{"date":"1396/11/30 16:00","price":65.23},{"date":"1396/11/30 16:32","price":65.11},{"date":"1396/11/30 17:00","price":65.19},{"date":"1396/11/30 17:32","price":65.2},{"date":"1396/11/30 18:00","price":65.28},{"date":"1396/11/30 18:32","price":65.22},{"date":"1396/11/30 19:32","price":65.34},{"date":"1396/11/30 20:00","price":65.67},{"date":"1396/11/30 20:32","price":65.48},{"date":"1396/11/30 21:00","price":65.55},{"date":"1396/11/30 21:32","price":65.41},{"date":"1396/11/30 22:00","price":65.78},{"date":"1396/11/30 22:32","price":65.69},{"date":"1396/11/30 23:00","price":65.64},{"date":"1396/11/30 23:32","price":65.59}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398