کمترین: 
2.564
بیشترین: 
2.615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.564
زمان: 
11/30 22:00
قیمت گاز طبیعی امروز 30 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 2.564 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 03:00","price":2.576},{"date":"1396/11/30 03:32","price":2.583},{"date":"1396/11/30 04:00","price":2.594},{"date":"1396/11/30 04:32","price":2.591},{"date":"1396/11/30 05:00","price":2.594},{"date":"1396/11/30 06:00","price":2.595},{"date":"1396/11/30 06:32","price":2.594},{"date":"1396/11/30 07:08","price":2.598},{"date":"1396/11/30 07:32","price":2.599},{"date":"1396/11/30 08:08","price":2.604},{"date":"1396/11/30 08:32","price":2.607},{"date":"1396/11/30 09:32","price":2.603},{"date":"1396/11/30 10:32","price":2.615},{"date":"1396/11/30 11:00","price":2.607},{"date":"1396/11/30 11:32","price":2.603},{"date":"1396/11/30 12:08","price":2.607},{"date":"1396/11/30 12:32","price":2.611},{"date":"1396/11/30 13:00","price":2.608},{"date":"1396/11/30 14:08","price":2.611},{"date":"1396/11/30 14:32","price":2.614},{"date":"1396/11/30 16:00","price":2.611},{"date":"1396/11/30 16:32","price":2.607},{"date":"1396/11/30 17:00","price":2.603},{"date":"1396/11/30 17:32","price":2.602},{"date":"1396/11/30 18:00","price":2.606},{"date":"1396/11/30 18:32","price":2.579},{"date":"1396/11/30 19:00","price":2.576},{"date":"1396/11/30 19:32","price":2.575},{"date":"1396/11/30 20:00","price":2.579},{"date":"1396/11/30 20:32","price":2.57},{"date":"1396/11/30 21:00","price":2.573},{"date":"1396/11/30 21:32","price":2.567},{"date":"1396/11/30 22:00","price":2.564}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399