کمترین: 
1.7525
بیشترین: 
1.781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.781
زمان: 
11/30 22:00
قیمت بنزین امروز 30 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 1.781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 03:00","price":1.7525},{"date":"1396/11/30 03:32","price":1.754},{"date":"1396/11/30 04:00","price":1.755},{"date":"1396/11/30 04:32","price":1.7646},{"date":"1396/11/30 05:00","price":1.7625},{"date":"1396/11/30 06:00","price":1.7645},{"date":"1396/11/30 06:32","price":1.7615},{"date":"1396/11/30 07:08","price":1.763},{"date":"1396/11/30 07:32","price":1.764},{"date":"1396/11/30 08:08","price":1.7645},{"date":"1396/11/30 08:32","price":1.7655},{"date":"1396/11/30 09:00","price":1.766},{"date":"1396/11/30 09:32","price":1.7636},{"date":"1396/11/30 10:08","price":1.765},{"date":"1396/11/30 10:32","price":1.7635},{"date":"1396/11/30 11:00","price":1.7605},{"date":"1396/11/30 11:32","price":1.7587},{"date":"1396/11/30 12:08","price":1.7595},{"date":"1396/11/30 12:32","price":1.7555},{"date":"1396/11/30 13:00","price":1.758},{"date":"1396/11/30 13:32","price":1.754},{"date":"1396/11/30 14:08","price":1.7563},{"date":"1396/11/30 14:32","price":1.759},{"date":"1396/11/30 15:00","price":1.7575},{"date":"1396/11/30 16:00","price":1.7585},{"date":"1396/11/30 16:32","price":1.7555},{"date":"1396/11/30 17:00","price":1.7571},{"date":"1396/11/30 17:32","price":1.7582},{"date":"1396/11/30 18:00","price":1.7609},{"date":"1396/11/30 18:32","price":1.7595},{"date":"1396/11/30 19:00","price":1.7614},{"date":"1396/11/30 19:32","price":1.7655},{"date":"1396/11/30 20:00","price":1.7745},{"date":"1396/11/30 20:32","price":1.7711},{"date":"1396/11/30 21:00","price":1.7742},{"date":"1396/11/30 21:32","price":1.7755},{"date":"1396/11/30 22:00","price":1.781}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398