کمترین: 
1.9138
بیشترین: 
1.937
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9359
زمان: 
11/30 22:00
قیمت نفت کوره امروز 30 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 1.9359 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 03:00","price":1.9138},{"date":"1396/11/30 03:32","price":1.9148},{"date":"1396/11/30 04:00","price":1.9164},{"date":"1396/11/30 04:32","price":1.9251},{"date":"1396/11/30 05:00","price":1.924},{"date":"1396/11/30 05:32","price":1.9255},{"date":"1396/11/30 06:00","price":1.9219},{"date":"1396/11/30 06:32","price":1.9222},{"date":"1396/11/30 07:08","price":1.9236},{"date":"1396/11/30 07:32","price":1.9253},{"date":"1396/11/30 08:32","price":1.9255},{"date":"1396/11/30 09:00","price":1.9253},{"date":"1396/11/30 09:32","price":1.9244},{"date":"1396/11/30 10:08","price":1.9232},{"date":"1396/11/30 11:00","price":1.9203},{"date":"1396/11/30 11:32","price":1.9198},{"date":"1396/11/30 12:08","price":1.9199},{"date":"1396/11/30 13:00","price":1.919},{"date":"1396/11/30 13:32","price":1.9183},{"date":"1396/11/30 14:08","price":1.9214},{"date":"1396/11/30 14:32","price":1.9248},{"date":"1396/11/30 15:00","price":1.9234},{"date":"1396/11/30 15:32","price":1.9248},{"date":"1396/11/30 16:00","price":1.9217},{"date":"1396/11/30 16:32","price":1.9199},{"date":"1396/11/30 17:00","price":1.9227},{"date":"1396/11/30 17:32","price":1.9234},{"date":"1396/11/30 18:00","price":1.9285},{"date":"1396/11/30 18:32","price":1.9246},{"date":"1396/11/30 19:00","price":1.9231},{"date":"1396/11/30 19:32","price":1.9331},{"date":"1396/11/30 20:00","price":1.937},{"date":"1396/11/30 20:32","price":1.9342},{"date":"1396/11/30 21:00","price":1.9288},{"date":"1396/11/30 21:32","price":1.9325},{"date":"1396/11/30 22:00","price":1.9359}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398