کمترین: 
61.62
بیشترین: 
62.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.38
زمان: 
11/30 22:00
قیمت نفت سبک امروز 30 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 62.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 03:00","price":61.62},{"date":"1396/11/30 03:32","price":61.66},{"date":"1396/11/30 04:00","price":61.74},{"date":"1396/11/30 04:32","price":62.18},{"date":"1396/11/30 05:00","price":62.2},{"date":"1396/11/30 06:00","price":62.31},{"date":"1396/11/30 06:32","price":62.24},{"date":"1396/11/30 07:08","price":62.3},{"date":"1396/11/30 07:32","price":62.35},{"date":"1396/11/30 08:32","price":62.37},{"date":"1396/11/30 09:00","price":62.34},{"date":"1396/11/30 09:32","price":62.27},{"date":"1396/11/30 10:08","price":62.3},{"date":"1396/11/30 10:32","price":62.27},{"date":"1396/11/30 11:00","price":62.14},{"date":"1396/11/30 11:32","price":62.06},{"date":"1396/11/30 12:08","price":62.09},{"date":"1396/11/30 12:32","price":62.05},{"date":"1396/11/30 13:00","price":62.12},{"date":"1396/11/30 13:32","price":61.94},{"date":"1396/11/30 14:08","price":62.02},{"date":"1396/11/30 14:32","price":62.16},{"date":"1396/11/30 15:00","price":62.14},{"date":"1396/11/30 15:32","price":62.12},{"date":"1396/11/30 16:00","price":62.08},{"date":"1396/11/30 16:32","price":62.02},{"date":"1396/11/30 17:00","price":62.03},{"date":"1396/11/30 17:32","price":62.08},{"date":"1396/11/30 18:00","price":62.09},{"date":"1396/11/30 18:32","price":61.99},{"date":"1396/11/30 19:32","price":62.11},{"date":"1396/11/30 20:00","price":62.42},{"date":"1396/11/30 20:32","price":62.36},{"date":"1396/11/30 21:00","price":62.38},{"date":"1396/11/30 21:32","price":62.2},{"date":"1396/11/30 22:00","price":62.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398