کمترین: 
619400
بیشترین: 
633000
قیمت تقلبی: 
625700
زمان: 
11/30 18:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 30 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 625700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 00:05","price":633000},{"date":"1396/11/30 00:15","price":631200},{"date":"1396/11/30 02:25","price":624500},{"date":"1396/11/30 11:50","price":624700},{"date":"1396/11/30 12:15","price":624000},{"date":"1396/11/30 12:25","price":619400},{"date":"1396/11/30 12:35","price":620200},{"date":"1396/11/30 12:40","price":619500},{"date":"1396/11/30 12:50","price":621500},{"date":"1396/11/30 13:35","price":624000},{"date":"1396/11/30 13:55","price":625000},{"date":"1396/11/30 14:05","price":624500},{"date":"1396/11/30 14:20","price":625500},{"date":"1396/11/30 14:40","price":625300},{"date":"1396/11/30 15:05","price":626000},{"date":"1396/11/30 15:10","price":626300},{"date":"1396/11/30 15:25","price":626500},{"date":"1396/11/30 15:45","price":627000},{"date":"1396/11/30 15:50","price":627500},{"date":"1396/11/30 16:10","price":627800},{"date":"1396/11/30 17:05","price":623800},{"date":"1396/11/30 17:25","price":624900},{"date":"1396/11/30 17:40","price":625300},{"date":"1396/11/30 18:15","price":625700}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398