کمترین: 
618900
بیشترین: 
631500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625100
زمان: 
11/30 18:15
قیمت مثقال طلا امروز 30 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 30 بهمن 1396 , 625100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 00:05","price":631500},{"date":"1396/11/30 00:15","price":629700},{"date":"1396/11/30 10:10","price":623000},{"date":"1396/11/30 12:15","price":622500},{"date":"1396/11/30 12:25","price":618900},{"date":"1396/11/30 12:30","price":622900},{"date":"1396/11/30 12:35","price":619700},{"date":"1396/11/30 12:40","price":618900},{"date":"1396/11/30 12:50","price":620900},{"date":"1396/11/30 13:35","price":623400},{"date":"1396/11/30 13:55","price":624400},{"date":"1396/11/30 14:05","price":623900},{"date":"1396/11/30 14:20","price":624900},{"date":"1396/11/30 14:40","price":624700},{"date":"1396/11/30 15:05","price":625400},{"date":"1396/11/30 15:10","price":625700},{"date":"1396/11/30 15:25","price":625900},{"date":"1396/11/30 15:45","price":626400},{"date":"1396/11/30 15:50","price":626900},{"date":"1396/11/30 16:10","price":627200},{"date":"1396/11/30 17:05","price":623200},{"date":"1396/11/30 17:25","price":624300},{"date":"1396/11/30 17:40","price":624700},{"date":"1396/11/30 18:15","price":625100}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398