کمترین: 
61.55
بیشترین: 
61.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.55
زمان: 
11/29 15:32
قیمت نفت سبک امروز 29 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 61.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 15:32","price":61.55}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398