کمترین: 
98300.4
بیشترین: 
98428.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98300.7
زمان: 
11/29 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 29 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 98300.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 10:50","price":98422.7},{"date":"1396/11/29 11:00","price":98396.2},{"date":"1396/11/29 11:11","price":98422.1},{"date":"1396/11/29 11:20","price":98426.7},{"date":"1396/11/29 11:40","price":98428.4},{"date":"1396/11/29 11:50","price":98420.5},{"date":"1396/11/29 12:10","price":98395.8},{"date":"1396/11/29 12:30","price":98364.2},{"date":"1396/11/29 12:40","price":98300.4},{"date":"1396/11/29 12:50","price":98300.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398