کمترین: 
189061
بیشترین: 
194140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
194140
زمان: 
11/29 18:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 29 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 29 بهمن 1396 , 194140 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 10:05","price":192386},{"date":"1396/11/29 12:45","price":192694},{"date":"1396/11/29 12:50","price":192386},{"date":"1396/11/29 12:55","price":192447},{"date":"1396/11/29 13:15","price":190847},{"date":"1396/11/29 13:35","price":190139},{"date":"1396/11/29 13:45","price":189400},{"date":"1396/11/29 13:51","price":189092},{"date":"1396/11/29 14:25","price":189492},{"date":"1396/11/29 14:40","price":189308},{"date":"1396/11/29 14:55","price":189061},{"date":"1396/11/29 15:05","price":189277},{"date":"1396/11/29 15:25","price":190046},{"date":"1396/11/29 15:30","price":189739},{"date":"1396/11/29 16:15","price":189615},{"date":"1396/11/29 16:20","price":189862},{"date":"1396/11/29 16:45","price":190016},{"date":"1396/11/29 16:50","price":190108},{"date":"1396/11/29 17:10","price":191124},{"date":"1396/11/29 17:15","price":191278},{"date":"1396/11/29 17:35","price":192386},{"date":"1396/11/29 18:05","price":192848},{"date":"1396/11/29 18:15","price":193217},{"date":"1396/11/29 18:35","price":194140}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398