کمترین: 
141797
بیشترین: 
145607
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
145607
زمان: 
11/29 18:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 29 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 29 بهمن 1396 , 145607 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 10:05","price":144291},{"date":"1396/11/29 12:45","price":144522},{"date":"1396/11/29 12:50","price":144291},{"date":"1396/11/29 12:55","price":144337},{"date":"1396/11/29 13:15","price":143136},{"date":"1396/11/29 13:35","price":142605},{"date":"1396/11/29 13:45","price":142051},{"date":"1396/11/29 13:51","price":141820},{"date":"1396/11/29 14:25","price":142121},{"date":"1396/11/29 14:40","price":141982},{"date":"1396/11/29 14:55","price":141797},{"date":"1396/11/29 15:05","price":141959},{"date":"1396/11/29 15:25","price":142536},{"date":"1396/11/29 15:30","price":142305},{"date":"1396/11/29 16:15","price":142213},{"date":"1396/11/29 16:20","price":142398},{"date":"1396/11/29 16:45","price":142513},{"date":"1396/11/29 16:50","price":142582},{"date":"1396/11/29 17:10","price":143344},{"date":"1396/11/29 17:15","price":143460},{"date":"1396/11/29 17:35","price":144291},{"date":"1396/11/29 18:05","price":144637},{"date":"1396/11/29 18:15","price":144914},{"date":"1396/11/29 18:35","price":145607}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398