کمترین: 
613200
بیشترین: 
629700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
629700
زمان: 
11/29 18:35
قیمت مثقال طلا امروز 29 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 29 بهمن 1396 , 629700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 10:05","price":624000},{"date":"1396/11/29 12:45","price":625000},{"date":"1396/11/29 12:50","price":624000},{"date":"1396/11/29 12:55","price":624200},{"date":"1396/11/29 13:15","price":619000},{"date":"1396/11/29 13:35","price":616700},{"date":"1396/11/29 13:45","price":614300},{"date":"1396/11/29 13:51","price":613300},{"date":"1396/11/29 14:25","price":614600},{"date":"1396/11/29 14:40","price":614000},{"date":"1396/11/29 14:55","price":613200},{"date":"1396/11/29 15:05","price":613900},{"date":"1396/11/29 15:25","price":616400},{"date":"1396/11/29 15:30","price":615400},{"date":"1396/11/29 16:15","price":615000},{"date":"1396/11/29 16:20","price":615800},{"date":"1396/11/29 16:45","price":616300},{"date":"1396/11/29 16:50","price":616600},{"date":"1396/11/29 17:10","price":619900},{"date":"1396/11/29 17:15","price":620400},{"date":"1396/11/29 17:35","price":624000},{"date":"1396/11/29 18:05","price":625500},{"date":"1396/11/29 18:15","price":626700},{"date":"1396/11/29 18:35","price":629700}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398