کمترین: 
614700
بیشترین: 
632800
قیمت تقلبی: 
631200
زمان: 
11/29 18:35
قیمت آبشده بنکداری امروز 29 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 631200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 00:35","price":632800},{"date":"1396/11/29 00:40","price":626000},{"date":"1396/11/29 00:45","price":625500},{"date":"1396/11/29 12:45","price":626500},{"date":"1396/11/29 12:50","price":625500},{"date":"1396/11/29 12:55","price":625700},{"date":"1396/11/29 13:15","price":620500},{"date":"1396/11/29 13:35","price":618200},{"date":"1396/11/29 13:45","price":615800},{"date":"1396/11/29 13:51","price":614800},{"date":"1396/11/29 14:25","price":616100},{"date":"1396/11/29 14:40","price":615500},{"date":"1396/11/29 14:55","price":614700},{"date":"1396/11/29 15:05","price":615400},{"date":"1396/11/29 15:25","price":617900},{"date":"1396/11/29 15:30","price":616900},{"date":"1396/11/29 16:15","price":616500},{"date":"1396/11/29 16:20","price":617300},{"date":"1396/11/29 16:45","price":617800},{"date":"1396/11/29 16:50","price":618100},{"date":"1396/11/29 17:10","price":621400},{"date":"1396/11/29 17:15","price":621900},{"date":"1396/11/29 17:35","price":625500},{"date":"1396/11/29 18:05","price":627000},{"date":"1396/11/29 18:15","price":628200},{"date":"1396/11/29 18:35","price":631200}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398