کمترین: 
933
بیشترین: 
993.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
958.01
زمان: 
11/29 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 958.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 00:00","price":973.01},{"date":"1396/11/29 00:30","price":975.99},{"date":"1396/11/29 02:00","price":976.5},{"date":"1396/11/29 05:00","price":988.3},{"date":"1396/11/29 05:30","price":990.22},{"date":"1396/11/29 06:00","price":991.5},{"date":"1396/11/29 06:30","price":993.01},{"date":"1396/11/29 08:00","price":979.02},{"date":"1396/11/29 08:30","price":976.05},{"date":"1396/11/29 09:00","price":985},{"date":"1396/11/29 09:30","price":968},{"date":"1396/11/29 10:00","price":951.57},{"date":"1396/11/29 10:30","price":966.5},{"date":"1396/11/29 11:00","price":960.5},{"date":"1396/11/29 11:30","price":962},{"date":"1396/11/29 12:00","price":958},{"date":"1396/11/29 13:00","price":941.31},{"date":"1396/11/29 14:00","price":933},{"date":"1396/11/29 14:30","price":948},{"date":"1396/11/29 15:00","price":957},{"date":"1396/11/29 16:00","price":947},{"date":"1396/11/29 17:00","price":956},{"date":"1396/11/29 19:00","price":964},{"date":"1396/11/29 19:30","price":954.89},{"date":"1396/11/29 20:00","price":950},{"date":"1396/11/29 21:00","price":958},{"date":"1396/11/29 21:30","price":952.36},{"date":"1396/11/29 22:00","price":949.15},{"date":"1396/11/29 22:30","price":953.17},{"date":"1396/11/29 23:30","price":958.01}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398