کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
11/28 23:56
قیمت dsعنوان امروز 28 بهمن 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 28 بهمن 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 17:20","price":0},{"date":"1396/11/28 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 17:30","price":0},{"date":"1396/11/28 17:30","price":0},{"date":"1396/11/28 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 17:40","price":0},{"date":"1396/11/28 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 17:50","price":0},{"date":"1396/11/28 17:50","price":0},{"date":"1396/11/28 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 18:00","price":0},{"date":"1396/11/28 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 18:10","price":0},{"date":"1396/11/28 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 18:20","price":0},{"date":"1396/11/28 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 18:30","price":0},{"date":"1396/11/28 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 18:40","price":0},{"date":"1396/11/28 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 18:50","price":0},{"date":"1396/11/28 18:50","price":0},{"date":"1396/11/28 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 19:00","price":0},{"date":"1396/11/28 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 19:10","price":0},{"date":"1396/11/28 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 19:20","price":0},{"date":"1396/11/28 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 19:30","price":0},{"date":"1396/11/28 19:30","price":0},{"date":"1396/11/28 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 19:40","price":0},{"date":"1396/11/28 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 19:50","price":0},{"date":"1396/11/28 19:50","price":0},{"date":"1396/11/28 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 20:00","price":0},{"date":"1396/11/28 20:00","price":0},{"date":"1396/11/28 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 20:10","price":0},{"date":"1396/11/28 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 20:20","price":0},{"date":"1396/11/28 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 20:30","price":0},{"date":"1396/11/28 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 20:40","price":0},{"date":"1396/11/28 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 20:50","price":0},{"date":"1396/11/28 20:50","price":0},{"date":"1396/11/28 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 21:00","price":0},{"date":"1396/11/28 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 21:10","price":0},{"date":"1396/11/28 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 21:20","price":0},{"date":"1396/11/28 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 21:30","price":0},{"date":"1396/11/28 21:30","price":0},{"date":"1396/11/28 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 21:40","price":0},{"date":"1396/11/28 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 21:50","price":0},{"date":"1396/11/28 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 22:00","price":0},{"date":"1396/11/28 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 22:10","price":0},{"date":"1396/11/28 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 22:20","price":0},{"date":"1396/11/28 22:20","price":0},{"date":"1396/11/28 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 22:30","price":0},{"date":"1396/11/28 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 22:40","price":0},{"date":"1396/11/28 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 22:50","price":0},{"date":"1396/11/28 22:50","price":0},{"date":"1396/11/28 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 23:00","price":0},{"date":"1396/11/28 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 23:10","price":0},{"date":"1396/11/28 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 23:20","price":0},{"date":"1396/11/28 23:20","price":0},{"date":"1396/11/28 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 23:30","price":0},{"date":"1396/11/28 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 23:40","price":0},{"date":"1396/11/28 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/28 23:50","price":0},{"date":"1396/11/28 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398