کمترین: 
633000
بیشترین: 
645100
قیمت تقلبی: 
633000
زمان: 
11/28 19:25
قیمت آبشده بنکداری امروز 28 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 633000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 13:15","price":645100},{"date":"1396/11/28 13:55","price":643500},{"date":"1396/11/28 18:40","price":635500},{"date":"1396/11/28 19:25","price":633000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398