کمترین: 
4781
بیشترین: 
4823
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4781
زمان: 
11/28 21:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 28 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 4781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 10:10","price":4818},{"date":"1396/11/28 11:40","price":4809},{"date":"1396/11/28 11:50","price":4808},{"date":"1396/11/28 12:00","price":4817},{"date":"1396/11/28 12:10","price":4812},{"date":"1396/11/28 12:20","price":4809},{"date":"1396/11/28 12:30","price":4816},{"date":"1396/11/28 12:40","price":4819},{"date":"1396/11/28 13:30","price":4820},{"date":"1396/11/28 13:40","price":4822},{"date":"1396/11/28 13:50","price":4821},{"date":"1396/11/28 14:00","price":4823},{"date":"1396/11/28 14:10","price":4818},{"date":"1396/11/28 14:30","price":4817},{"date":"1396/11/28 14:40","price":4813},{"date":"1396/11/28 15:00","price":4809},{"date":"1396/11/28 15:30","price":4807},{"date":"1396/11/28 15:50","price":4792},{"date":"1396/11/28 16:00","price":4789},{"date":"1396/11/28 16:10","price":4792},{"date":"1396/11/28 16:50","price":4789},{"date":"1396/11/28 18:00","price":4783},{"date":"1396/11/28 19:20","price":4786},{"date":"1396/11/28 19:30","price":4785},{"date":"1396/11/28 21:10","price":4784},{"date":"1396/11/28 21:20","price":4781}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398