کمترین: 
4697
بیشترین: 
4817
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4697
زمان: 
11/28 15:10
قیمت دلار امروز 28 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 28 بهمن 1396 , 4697 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 10:10","price":4817},{"date":"1396/11/28 10:50","price":4738},{"date":"1396/11/28 11:40","price":4745},{"date":"1396/11/28 12:00","price":4741},{"date":"1396/11/28 12:10","price":4735},{"date":"1396/11/28 12:20","price":4729},{"date":"1396/11/28 12:40","price":4725},{"date":"1396/11/28 13:00","price":4721},{"date":"1396/11/28 13:10","price":4717},{"date":"1396/11/28 13:20","price":4715},{"date":"1396/11/28 15:00","price":4706},{"date":"1396/11/28 15:10","price":4697}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398