کمترین: 
949.32
بیشترین: 
979.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
975
زمان: 
11/28 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 975 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 02:00","price":952.14},{"date":"1396/11/28 02:30","price":951.72},{"date":"1396/11/28 03:00","price":952.73},{"date":"1396/11/28 03:30","price":951},{"date":"1396/11/28 04:00","price":949.32},{"date":"1396/11/28 04:30","price":949.83},{"date":"1396/11/28 05:00","price":950.04},{"date":"1396/11/28 05:30","price":952.77},{"date":"1396/11/28 06:00","price":955},{"date":"1396/11/28 06:30","price":950.94},{"date":"1396/11/28 07:00","price":951.47},{"date":"1396/11/28 08:00","price":959.39},{"date":"1396/11/28 08:30","price":962.82},{"date":"1396/11/28 09:00","price":962},{"date":"1396/11/28 10:30","price":973.21},{"date":"1396/11/28 12:00","price":971},{"date":"1396/11/28 14:00","price":973.01},{"date":"1396/11/28 14:30","price":967},{"date":"1396/11/28 15:00","price":970},{"date":"1396/11/28 15:30","price":974},{"date":"1396/11/28 17:00","price":978.65},{"date":"1396/11/28 17:30","price":979.49},{"date":"1396/11/28 20:00","price":977},{"date":"1396/11/28 20:30","price":975.5},{"date":"1396/11/28 23:00","price":973.88},{"date":"1396/11/28 23:30","price":975}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398