کمترین: 
10073
بیشترین: 
10803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10744
زمان: 
11/28 23:30
قیمت بیت کوین امروز 28 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 بهمن 1396 , 10744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 02:00","price":10123},{"date":"1396/11/28 02:30","price":10202},{"date":"1396/11/28 03:00","price":10176},{"date":"1396/11/28 03:30","price":10166},{"date":"1396/11/28 04:00","price":10073},{"date":"1396/11/28 04:30","price":10186},{"date":"1396/11/28 05:00","price":10202},{"date":"1396/11/28 05:30","price":10331},{"date":"1396/11/28 06:00","price":10450.7},{"date":"1396/11/28 06:30","price":10414},{"date":"1396/11/28 07:00","price":10424},{"date":"1396/11/28 08:00","price":10574},{"date":"1396/11/28 08:30","price":10556},{"date":"1396/11/28 09:00","price":10540},{"date":"1396/11/28 09:30","price":10541},{"date":"1396/11/28 10:00","price":10684},{"date":"1396/11/28 10:30","price":10801},{"date":"1396/11/28 12:00","price":10770},{"date":"1396/11/28 14:00","price":10665},{"date":"1396/11/28 14:30","price":10690},{"date":"1396/11/28 15:00","price":10694},{"date":"1396/11/28 15:30","price":10743},{"date":"1396/11/28 17:00","price":10803},{"date":"1396/11/28 17:30","price":10686},{"date":"1396/11/28 20:00","price":10788},{"date":"1396/11/28 20:30","price":10798},{"date":"1396/11/28 23:00","price":10770},{"date":"1396/11/28 23:30","price":10744}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398