کمترین: 
256400
بیشترین: 
674196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
673547
زمان: 
11/28 01:50
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 28 بهمن 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 673547 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 00:00","price":673946},{"date":"1396/11/28 00:05","price":256400},{"date":"1396/11/28 00:10","price":674046},{"date":"1396/11/28 00:20","price":674146},{"date":"1396/11/28 00:25","price":674196},{"date":"1396/11/28 00:30","price":674146},{"date":"1396/11/28 00:35","price":674096},{"date":"1396/11/28 00:40","price":673996},{"date":"1396/11/28 00:45","price":674196},{"date":"1396/11/28 00:50","price":674096},{"date":"1396/11/28 00:55","price":673896},{"date":"1396/11/28 01:00","price":673946},{"date":"1396/11/28 01:05","price":673896},{"date":"1396/11/28 01:50","price":673547}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398