کمترین: 
1.9124
بیشترین: 
1.9136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9124
زمان: 
11/28 02:00
قیمت نفت کوره امروز 28 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 1.9124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 00:00","price":1.9124},{"date":"1396/11/28 00:32","price":1.9136},{"date":"1396/11/28 01:00","price":1.9126},{"date":"1396/11/28 01:32","price":1.9127},{"date":"1396/11/28 02:00","price":1.9124}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398