کمترین: 
930.74
بیشترین: 
955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
951.5
زمان: 
11/27 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 بهمن 1396 , 951.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 02:00","price":936.84},{"date":"1396/11/27 05:00","price":949.98},{"date":"1396/11/27 05:30","price":946},{"date":"1396/11/27 06:00","price":954.63},{"date":"1396/11/27 06:30","price":955},{"date":"1396/11/27 08:00","price":947.75},{"date":"1396/11/27 11:00","price":938.7},{"date":"1396/11/27 11:30","price":930.74},{"date":"1396/11/27 12:00","price":932.5},{"date":"1396/11/27 12:30","price":946},{"date":"1396/11/27 13:00","price":942},{"date":"1396/11/27 14:00","price":939.8},{"date":"1396/11/27 14:30","price":943},{"date":"1396/11/27 15:00","price":941.27},{"date":"1396/11/27 15:30","price":948},{"date":"1396/11/27 17:00","price":946},{"date":"1396/11/27 17:30","price":949.8},{"date":"1396/11/27 18:00","price":949},{"date":"1396/11/27 19:00","price":948.1},{"date":"1396/11/27 19:30","price":946},{"date":"1396/11/27 23:00","price":951.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398