کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9940.1
زمان: 
11/27 23:00
قیمت بیت کوین امروز 27 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 بهمن 1396 , 9940.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 02:00","price":9980.6},{"date":"1396/11/27 05:00","price":10199},{"date":"1396/11/27 05:30","price":10224},{"date":"1396/11/27 06:00","price":10175},{"date":"1396/11/27 06:30","price":10151},{"date":"1396/11/27 08:00","price":10051},{"date":"1396/11/27 11:00","price":9885},{"date":"1396/11/27 11:30","price":9785.9},{"date":"1396/11/27 12:00","price":9887},{"date":"1396/11/27 12:30","price":9971},{"date":"1396/11/27 13:00","price":9971.6},{"date":"1396/11/27 13:30","price":},{"date":"1396/11/27 14:00","price":9820},{"date":"1396/11/27 14:30","price":9820.2},{"date":"1396/11/27 15:00","price":9693},{"date":"1396/11/27 15:30","price":9783.7},{"date":"1396/11/27 17:00","price":9920.9},{"date":"1396/11/27 17:30","price":9835.2},{"date":"1396/11/27 18:00","price":9955.5},{"date":"1396/11/27 18:30","price":10036},{"date":"1396/11/27 19:00","price":10063},{"date":"1396/11/27 19:30","price":10036},{"date":"1396/11/27 23:00","price":9940.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398