کمترین: 
2.543
بیشترین: 
2.586
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.562
زمان: 
11/27 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 27 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 بهمن 1396 , 2.562 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 00:00","price":2.583},{"date":"1396/11/27 02:32","price":2.579},{"date":"1396/11/27 03:00","price":2.583},{"date":"1396/11/27 03:32","price":2.58},{"date":"1396/11/27 04:00","price":2.583},{"date":"1396/11/27 04:32","price":2.582},{"date":"1396/11/27 05:08","price":2.583},{"date":"1396/11/27 05:32","price":2.582},{"date":"1396/11/27 06:00","price":2.578},{"date":"1396/11/27 06:32","price":2.577},{"date":"1396/11/27 07:08","price":2.574},{"date":"1396/11/27 07:32","price":2.572},{"date":"1396/11/27 08:00","price":2.575},{"date":"1396/11/27 08:32","price":2.586},{"date":"1396/11/27 09:00","price":2.559},{"date":"1396/11/27 09:32","price":2.558},{"date":"1396/11/27 10:00","price":2.561},{"date":"1396/11/27 10:32","price":2.555},{"date":"1396/11/27 11:00","price":2.559},{"date":"1396/11/27 11:32","price":2.556},{"date":"1396/11/27 12:00","price":2.545},{"date":"1396/11/27 13:00","price":2.556},{"date":"1396/11/27 13:32","price":2.553},{"date":"1396/11/27 14:00","price":2.551},{"date":"1396/11/27 14:32","price":2.546},{"date":"1396/11/27 15:00","price":2.555},{"date":"1396/11/27 15:32","price":2.554},{"date":"1396/11/27 16:32","price":2.55},{"date":"1396/11/27 17:00","price":2.545},{"date":"1396/11/27 17:32","price":2.543},{"date":"1396/11/27 18:00","price":2.55},{"date":"1396/11/27 18:32","price":2.565},{"date":"1396/11/27 19:00","price":2.569},{"date":"1396/11/27 19:32","price":2.564},{"date":"1396/11/27 20:00","price":2.567},{"date":"1396/11/27 20:32","price":2.559},{"date":"1396/11/27 21:00","price":2.556},{"date":"1396/11/27 21:32","price":2.561},{"date":"1396/11/27 23:00","price":2.559},{"date":"1396/11/27 23:32","price":2.562}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398