کمترین: 
1.7295
بیشترین: 
1.7552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7521
زمان: 
11/27 23:32
قیمت بنزین امروز 27 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 27 بهمن 1396 , 1.7521 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 00:00","price":1.7409},{"date":"1396/11/27 00:32","price":1.7395},{"date":"1396/11/27 01:00","price":1.7385},{"date":"1396/11/27 02:32","price":1.7405},{"date":"1396/11/27 03:00","price":1.741},{"date":"1396/11/27 03:32","price":1.7431},{"date":"1396/11/27 04:00","price":1.743},{"date":"1396/11/27 04:32","price":1.7455},{"date":"1396/11/27 05:08","price":1.742},{"date":"1396/11/27 05:32","price":1.743},{"date":"1396/11/27 06:00","price":1.7415},{"date":"1396/11/27 06:32","price":1.7443},{"date":"1396/11/27 07:08","price":1.7455},{"date":"1396/11/27 08:00","price":1.7443},{"date":"1396/11/27 08:32","price":1.745},{"date":"1396/11/27 09:32","price":1.7445},{"date":"1396/11/27 10:00","price":1.7425},{"date":"1396/11/27 10:32","price":1.741},{"date":"1396/11/27 11:00","price":1.7395},{"date":"1396/11/27 11:32","price":1.739},{"date":"1396/11/27 12:00","price":1.7475},{"date":"1396/11/27 13:32","price":1.7425},{"date":"1396/11/27 14:00","price":1.736},{"date":"1396/11/27 14:32","price":1.734},{"date":"1396/11/27 15:00","price":1.7344},{"date":"1396/11/27 15:32","price":1.7335},{"date":"1396/11/27 16:00","price":1.7295},{"date":"1396/11/27 16:32","price":1.7381},{"date":"1396/11/27 17:00","price":1.7357},{"date":"1396/11/27 17:32","price":1.7439},{"date":"1396/11/27 18:00","price":1.7325},{"date":"1396/11/27 18:32","price":1.7302},{"date":"1396/11/27 19:00","price":1.7379},{"date":"1396/11/27 19:32","price":1.7344},{"date":"1396/11/27 20:00","price":1.7487},{"date":"1396/11/27 20:32","price":1.7511},{"date":"1396/11/27 21:00","price":1.7552},{"date":"1396/11/27 21:32","price":1.7504},{"date":"1396/11/27 22:00","price":1.7471},{"date":"1396/11/27 22:32","price":1.7494},{"date":"1396/11/27 23:00","price":1.7471},{"date":"1396/11/27 23:32","price":1.7521}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398