کمترین: 
564.13
بیشترین: 
572.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
570.38
زمان: 
11/27 23:32
قیمت گازوئیل امروز 27 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 بهمن 1396 , 570.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 00:00","price":565.38},{"date":"1396/11/27 01:00","price":564.88},{"date":"1396/11/27 02:32","price":565.13},{"date":"1396/11/27 05:08","price":564.88},{"date":"1396/11/27 06:32","price":565.63},{"date":"1396/11/27 07:08","price":565.88},{"date":"1396/11/27 07:32","price":566.13},{"date":"1396/11/27 08:00","price":565.63},{"date":"1396/11/27 09:00","price":565.88},{"date":"1396/11/27 10:00","price":565.38},{"date":"1396/11/27 10:32","price":565},{"date":"1396/11/27 11:00","price":564.38},{"date":"1396/11/27 11:32","price":565},{"date":"1396/11/27 12:00","price":568.25},{"date":"1396/11/27 13:00","price":569.38},{"date":"1396/11/27 13:32","price":568.13},{"date":"1396/11/27 14:00","price":566.38},{"date":"1396/11/27 14:32","price":565.75},{"date":"1396/11/27 15:32","price":566.13},{"date":"1396/11/27 16:00","price":564.75},{"date":"1396/11/27 16:32","price":567.88},{"date":"1396/11/27 18:00","price":564.88},{"date":"1396/11/27 18:32","price":564.13},{"date":"1396/11/27 19:00","price":565.63},{"date":"1396/11/27 19:32","price":566.63},{"date":"1396/11/27 20:00","price":570.38},{"date":"1396/11/27 20:32","price":571.63},{"date":"1396/11/27 21:00","price":572.63},{"date":"1396/11/27 21:32","price":570.88},{"date":"1396/11/27 22:00","price":570.63},{"date":"1396/11/27 22:32","price":570.88},{"date":"1396/11/27 23:00","price":569.38},{"date":"1396/11/27 23:32","price":570.38}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398