کمترین: 
1.896
بیشترین: 
1.921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9122
زمان: 
11/27 23:32
قیمت نفت کوره امروز 27 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 بهمن 1396 , 1.9122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 00:00","price":1.8973},{"date":"1396/11/27 00:32","price":1.8967},{"date":"1396/11/27 01:00","price":1.896},{"date":"1396/11/27 01:32","price":1.8965},{"date":"1396/11/27 02:32","price":1.8971},{"date":"1396/11/27 03:00","price":1.899},{"date":"1396/11/27 03:32","price":1.898},{"date":"1396/11/27 04:00","price":1.8988},{"date":"1396/11/27 04:32","price":1.8992},{"date":"1396/11/27 05:08","price":1.8977},{"date":"1396/11/27 05:32","price":1.8984},{"date":"1396/11/27 06:00","price":1.899},{"date":"1396/11/27 06:32","price":1.9022},{"date":"1396/11/27 07:08","price":1.9015},{"date":"1396/11/27 07:32","price":1.9019},{"date":"1396/11/27 08:00","price":1.9004},{"date":"1396/11/27 08:32","price":1.9009},{"date":"1396/11/27 09:00","price":1.9015},{"date":"1396/11/27 09:32","price":1.9011},{"date":"1396/11/27 10:00","price":1.8994},{"date":"1396/11/27 10:32","price":1.8981},{"date":"1396/11/27 11:00","price":1.8969},{"date":"1396/11/27 11:32","price":1.9},{"date":"1396/11/27 12:00","price":1.9085},{"date":"1396/11/27 12:32","price":1.9061},{"date":"1396/11/27 13:00","price":1.9062},{"date":"1396/11/27 13:32","price":1.907},{"date":"1396/11/27 14:00","price":1.9013},{"date":"1396/11/27 14:32","price":1.8989},{"date":"1396/11/27 15:00","price":1.8994},{"date":"1396/11/27 15:32","price":1.9002},{"date":"1396/11/27 16:00","price":1.8966},{"date":"1396/11/27 16:32","price":1.9055},{"date":"1396/11/27 17:32","price":1.9061},{"date":"1396/11/27 18:00","price":1.8983},{"date":"1396/11/27 18:32","price":1.8975},{"date":"1396/11/27 19:00","price":1.8992},{"date":"1396/11/27 19:32","price":1.9006},{"date":"1396/11/27 20:00","price":1.9103},{"date":"1396/11/27 20:32","price":1.921},{"date":"1396/11/27 21:00","price":1.915},{"date":"1396/11/27 21:32","price":1.9125},{"date":"1396/11/27 22:00","price":1.9112},{"date":"1396/11/27 22:32","price":1.9103},{"date":"1396/11/27 23:00","price":1.9093},{"date":"1396/11/27 23:32","price":1.9122}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398