کمترین: 
64.23
بیشترین: 
65.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.85
زمان: 
11/27 23:32
قیمت نفت برنت امروز 27 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 بهمن 1396 , 64.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 00:00","price":64.54},{"date":"1396/11/27 01:00","price":64.45},{"date":"1396/11/27 02:32","price":64.43},{"date":"1396/11/27 03:00","price":64.45},{"date":"1396/11/27 05:08","price":64.58},{"date":"1396/11/27 05:32","price":64.61},{"date":"1396/11/27 06:00","price":64.58},{"date":"1396/11/27 06:32","price":64.67},{"date":"1396/11/27 07:08","price":64.72},{"date":"1396/11/27 07:32","price":64.73},{"date":"1396/11/27 08:00","price":64.66},{"date":"1396/11/27 08:32","price":64.69},{"date":"1396/11/27 09:00","price":64.7},{"date":"1396/11/27 09:32","price":64.72},{"date":"1396/11/27 10:00","price":64.66},{"date":"1396/11/27 10:32","price":64.58},{"date":"1396/11/27 11:00","price":64.52},{"date":"1396/11/27 11:32","price":64.56},{"date":"1396/11/27 12:00","price":64.86},{"date":"1396/11/27 13:00","price":64.9},{"date":"1396/11/27 13:32","price":64.8},{"date":"1396/11/27 14:00","price":64.58},{"date":"1396/11/27 14:32","price":64.55},{"date":"1396/11/27 15:00","price":64.53},{"date":"1396/11/27 15:32","price":64.61},{"date":"1396/11/27 16:00","price":64.44},{"date":"1396/11/27 16:32","price":64.75},{"date":"1396/11/27 17:00","price":64.7},{"date":"1396/11/27 17:32","price":64.77},{"date":"1396/11/27 18:00","price":64.36},{"date":"1396/11/27 18:32","price":64.23},{"date":"1396/11/27 19:00","price":64.5},{"date":"1396/11/27 19:32","price":64.44},{"date":"1396/11/27 20:00","price":64.85},{"date":"1396/11/27 20:32","price":65},{"date":"1396/11/27 21:00","price":65.08},{"date":"1396/11/27 21:32","price":64.96},{"date":"1396/11/27 22:00","price":64.88},{"date":"1396/11/27 22:32","price":64.92},{"date":"1396/11/27 23:00","price":64.77},{"date":"1396/11/27 23:32","price":64.85}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398