کمترین: 
61.02
بیشترین: 
61.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.62
زمان: 
11/27 23:32
قیمت نفت سبک امروز 27 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 بهمن 1396 , 61.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/27 00:00","price":61.61},{"date":"1396/11/27 00:32","price":61.56},{"date":"1396/11/27 01:00","price":61.41},{"date":"1396/11/27 02:32","price":61.42},{"date":"1396/11/27 03:00","price":61.47},{"date":"1396/11/27 03:32","price":61.48},{"date":"1396/11/27 04:00","price":61.53},{"date":"1396/11/27 04:32","price":61.47},{"date":"1396/11/27 05:08","price":61.45},{"date":"1396/11/27 05:32","price":61.5},{"date":"1396/11/27 06:00","price":61.48},{"date":"1396/11/27 06:32","price":61.55},{"date":"1396/11/27 07:08","price":61.73},{"date":"1396/11/27 07:32","price":61.74},{"date":"1396/11/27 08:00","price":61.66},{"date":"1396/11/27 08:32","price":61.7},{"date":"1396/11/27 09:32","price":61.73},{"date":"1396/11/27 10:00","price":61.68},{"date":"1396/11/27 10:32","price":61.51},{"date":"1396/11/27 11:00","price":61.44},{"date":"1396/11/27 11:32","price":61.49},{"date":"1396/11/27 12:00","price":61.8},{"date":"1396/11/27 13:00","price":61.86},{"date":"1396/11/27 13:32","price":61.8},{"date":"1396/11/27 14:00","price":61.59},{"date":"1396/11/27 14:32","price":61.47},{"date":"1396/11/27 15:00","price":61.44},{"date":"1396/11/27 15:32","price":61.55},{"date":"1396/11/27 16:00","price":61.37},{"date":"1396/11/27 16:32","price":61.61},{"date":"1396/11/27 17:00","price":61.38},{"date":"1396/11/27 17:32","price":61.49},{"date":"1396/11/27 18:00","price":61.12},{"date":"1396/11/27 18:32","price":61.02},{"date":"1396/11/27 19:00","price":61.2},{"date":"1396/11/27 19:32","price":61.12},{"date":"1396/11/27 20:00","price":61.61},{"date":"1396/11/27 20:32","price":61.72},{"date":"1396/11/27 21:00","price":61.77},{"date":"1396/11/27 21:32","price":61.73},{"date":"1396/11/27 22:00","price":61.67},{"date":"1396/11/27 22:32","price":61.72},{"date":"1396/11/27 23:00","price":61.52},{"date":"1396/11/27 23:32","price":61.62}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398