کمترین: 
69
بیشترین: 
70
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
11/26 14:30
قیمت افغانی امروز 26 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 10:10","price":69},{"date":"1396/11/26 10:20","price":70},{"date":"1396/11/26 10:30","price":69},{"date":"1396/11/26 10:50","price":70},{"date":"1396/11/26 11:00","price":69},{"date":"1396/11/26 12:30","price":70},{"date":"1396/11/26 12:40","price":69},{"date":"1396/11/26 12:50","price":70},{"date":"1396/11/26 13:00","price":69},{"date":"1396/11/26 13:10","price":70},{"date":"1396/11/26 13:20","price":69},{"date":"1396/11/26 13:30","price":70},{"date":"1396/11/26 14:20","price":69},{"date":"1396/11/26 14:30","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398