کمترین: 
9244.2
بیشترین: 
10150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10119
زمان: 
11/26 23:30
قیمت بیت کوین امروز 26 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 بهمن 1396 , 10119 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 02:00","price":9244.2},{"date":"1396/11/26 05:00","price":9355.8},{"date":"1396/11/26 05:30","price":9409.8},{"date":"1396/11/26 06:00","price":9443.2},{"date":"1396/11/26 06:30","price":9621.1},{"date":"1396/11/26 08:00","price":9641.9},{"date":"1396/11/26 08:30","price":9725.3},{"date":"1396/11/26 11:00","price":9669.2},{"date":"1396/11/26 11:30","price":9834},{"date":"1396/11/26 14:00","price":9626.6},{"date":"1396/11/26 14:30","price":9606.5},{"date":"1396/11/26 15:00","price":9649.9},{"date":"1396/11/26 15:30","price":9594.8},{"date":"1396/11/26 16:30","price":9721.3},{"date":"1396/11/26 20:00","price":9870},{"date":"1396/11/26 20:30","price":9905.1},{"date":"1396/11/26 21:00","price":9983.2},{"date":"1396/11/26 21:30","price":9995.7},{"date":"1396/11/26 22:00","price":10150},{"date":"1396/11/26 22:30","price":10022},{"date":"1396/11/26 23:00","price":10092},{"date":"1396/11/26 23:30","price":10119}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398