کمترین: 
2.543
بیشترین: 
2.617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.578
زمان: 
11/26 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 26 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 2.578 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 00:00","price":2.601},{"date":"1396/11/26 00:32","price":2.602},{"date":"1396/11/26 01:00","price":2.609},{"date":"1396/11/26 03:00","price":2.611},{"date":"1396/11/26 03:32","price":2.617},{"date":"1396/11/26 04:00","price":2.615},{"date":"1396/11/26 07:08","price":2.606},{"date":"1396/11/26 07:32","price":2.612},{"date":"1396/11/26 08:00","price":2.607},{"date":"1396/11/26 09:00","price":2.591},{"date":"1396/11/26 09:32","price":2.59},{"date":"1396/11/26 10:08","price":2.587},{"date":"1396/11/26 10:32","price":2.588},{"date":"1396/11/26 11:00","price":2.586},{"date":"1396/11/26 11:32","price":2.563},{"date":"1396/11/26 12:00","price":2.545},{"date":"1396/11/26 12:32","price":2.546},{"date":"1396/11/26 13:00","price":2.547},{"date":"1396/11/26 13:32","price":2.549},{"date":"1396/11/26 14:08","price":2.545},{"date":"1396/11/26 14:32","price":2.551},{"date":"1396/11/26 15:32","price":2.543},{"date":"1396/11/26 16:00","price":2.553},{"date":"1396/11/26 16:32","price":2.558},{"date":"1396/11/26 17:00","price":2.553},{"date":"1396/11/26 17:32","price":2.567},{"date":"1396/11/26 18:00","price":2.559},{"date":"1396/11/26 18:32","price":2.566},{"date":"1396/11/26 19:32","price":2.591},{"date":"1396/11/26 20:32","price":2.559},{"date":"1396/11/26 21:00","price":2.562},{"date":"1396/11/26 22:32","price":2.573},{"date":"1396/11/26 23:00","price":2.57},{"date":"1396/11/26 23:32","price":2.578}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399