کمترین: 
1.702
بیشترین: 
1.7385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7385
زمان: 
11/26 23:32
قیمت بنزین امروز 26 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 26 بهمن 1396 , 1.7385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 00:00","price":1.7146},{"date":"1396/11/26 00:32","price":1.7135},{"date":"1396/11/26 01:00","price":1.7154},{"date":"1396/11/26 03:00","price":1.7175},{"date":"1396/11/26 03:32","price":1.7185},{"date":"1396/11/26 04:32","price":1.7165},{"date":"1396/11/26 05:08","price":1.7205},{"date":"1396/11/26 05:32","price":1.7215},{"date":"1396/11/26 06:08","price":1.723},{"date":"1396/11/26 06:32","price":1.7246},{"date":"1396/11/26 07:08","price":1.7255},{"date":"1396/11/26 08:00","price":1.7277},{"date":"1396/11/26 08:32","price":1.7245},{"date":"1396/11/26 09:00","price":1.727},{"date":"1396/11/26 09:32","price":1.7295},{"date":"1396/11/26 10:08","price":1.73},{"date":"1396/11/26 10:32","price":1.7311},{"date":"1396/11/26 11:00","price":1.7314},{"date":"1396/11/26 11:32","price":1.7295},{"date":"1396/11/26 12:00","price":1.7225},{"date":"1396/11/26 12:32","price":1.7205},{"date":"1396/11/26 13:00","price":1.7215},{"date":"1396/11/26 13:32","price":1.7245},{"date":"1396/11/26 14:08","price":1.7227},{"date":"1396/11/26 14:32","price":1.7215},{"date":"1396/11/26 15:32","price":1.7131},{"date":"1396/11/26 16:00","price":1.7125},{"date":"1396/11/26 16:32","price":1.7155},{"date":"1396/11/26 17:00","price":1.7148},{"date":"1396/11/26 17:32","price":1.7125},{"date":"1396/11/26 18:00","price":1.7136},{"date":"1396/11/26 18:32","price":1.7266},{"date":"1396/11/26 19:00","price":1.7205},{"date":"1396/11/26 19:32","price":1.702},{"date":"1396/11/26 20:32","price":1.7135},{"date":"1396/11/26 21:00","price":1.7254},{"date":"1396/11/26 21:32","price":1.727},{"date":"1396/11/26 22:00","price":1.7233},{"date":"1396/11/26 22:32","price":1.7245},{"date":"1396/11/26 23:00","price":1.7281},{"date":"1396/11/26 23:32","price":1.7385}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398