کمترین: 
1.8609
بیشترین: 
1.9037
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8941
زمان: 
11/26 23:32
قیمت نفت کوره امروز 26 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 1.8941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 00:00","price":1.8867},{"date":"1396/11/26 00:32","price":1.8851},{"date":"1396/11/26 01:00","price":1.8882},{"date":"1396/11/26 01:32","price":1.8878},{"date":"1396/11/26 03:00","price":1.8851},{"date":"1396/11/26 03:32","price":1.8859},{"date":"1396/11/26 04:00","price":1.8856},{"date":"1396/11/26 04:32","price":1.8853},{"date":"1396/11/26 05:08","price":1.8921},{"date":"1396/11/26 05:32","price":1.8931},{"date":"1396/11/26 06:08","price":1.8957},{"date":"1396/11/26 06:32","price":1.8976},{"date":"1396/11/26 07:08","price":1.898},{"date":"1396/11/26 07:32","price":1.8984},{"date":"1396/11/26 08:00","price":1.8991},{"date":"1396/11/26 08:32","price":1.8973},{"date":"1396/11/26 09:00","price":1.8971},{"date":"1396/11/26 09:32","price":1.9005},{"date":"1396/11/26 10:08","price":1.9015},{"date":"1396/11/26 10:32","price":1.9016},{"date":"1396/11/26 11:00","price":1.9037},{"date":"1396/11/26 11:32","price":1.8974},{"date":"1396/11/26 12:00","price":1.8919},{"date":"1396/11/26 12:32","price":1.8906},{"date":"1396/11/26 13:00","price":1.8865},{"date":"1396/11/26 13:32","price":1.8914},{"date":"1396/11/26 14:08","price":1.8857},{"date":"1396/11/26 14:32","price":1.8841},{"date":"1396/11/26 15:32","price":1.8712},{"date":"1396/11/26 16:00","price":1.8696},{"date":"1396/11/26 16:32","price":1.8704},{"date":"1396/11/26 17:00","price":1.8672},{"date":"1396/11/26 17:32","price":1.8687},{"date":"1396/11/26 18:00","price":1.8677},{"date":"1396/11/26 18:32","price":1.8795},{"date":"1396/11/26 19:00","price":1.8661},{"date":"1396/11/26 19:32","price":1.8609},{"date":"1396/11/26 20:00","price":1.8689},{"date":"1396/11/26 20:32","price":1.8774},{"date":"1396/11/26 21:00","price":1.8798},{"date":"1396/11/26 21:32","price":1.8792},{"date":"1396/11/26 22:00","price":1.8833},{"date":"1396/11/26 22:32","price":1.8816},{"date":"1396/11/26 23:00","price":1.8872},{"date":"1396/11/26 23:32","price":1.8941}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399