کمترین: 
63.3
بیشترین: 
65.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.39
زمان: 
11/26 23:32
قیمت نفت برنت امروز 26 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 64.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 00:00","price":64.46},{"date":"1396/11/26 00:32","price":64.36},{"date":"1396/11/26 01:00","price":64.34},{"date":"1396/11/26 03:00","price":64.38},{"date":"1396/11/26 05:08","price":64.64},{"date":"1396/11/26 05:32","price":64.7},{"date":"1396/11/26 06:08","price":64.81},{"date":"1396/11/26 06:32","price":64.86},{"date":"1396/11/26 07:08","price":64.89},{"date":"1396/11/26 07:32","price":64.87},{"date":"1396/11/26 08:00","price":64.95},{"date":"1396/11/26 08:32","price":64.79},{"date":"1396/11/26 09:00","price":64.86},{"date":"1396/11/26 09:32","price":65},{"date":"1396/11/26 10:08","price":65.03},{"date":"1396/11/26 10:32","price":65.08},{"date":"1396/11/26 11:00","price":65},{"date":"1396/11/26 11:32","price":64.94},{"date":"1396/11/26 12:00","price":64.74},{"date":"1396/11/26 12:32","price":64.57},{"date":"1396/11/26 13:00","price":64.54},{"date":"1396/11/26 13:32","price":64.72},{"date":"1396/11/26 14:08","price":64.5},{"date":"1396/11/26 14:32","price":64.39},{"date":"1396/11/26 15:32","price":64},{"date":"1396/11/26 16:00","price":63.84},{"date":"1396/11/26 16:32","price":63.93},{"date":"1396/11/26 17:00","price":63.86},{"date":"1396/11/26 17:32","price":63.78},{"date":"1396/11/26 18:00","price":63.64},{"date":"1396/11/26 18:32","price":64.02},{"date":"1396/11/26 19:00","price":63.76},{"date":"1396/11/26 19:32","price":63.3},{"date":"1396/11/26 20:32","price":63.55},{"date":"1396/11/26 21:00","price":64},{"date":"1396/11/26 22:00","price":64.12},{"date":"1396/11/26 22:32","price":64.08},{"date":"1396/11/26 23:00","price":64.1},{"date":"1396/11/26 23:32","price":64.39}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398