کمترین: 
59.98
بیشترین: 
61.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.44
زمان: 
11/26 23:32
قیمت نفت سبک امروز 26 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 بهمن 1396 , 61.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/26 00:00","price":60.78},{"date":"1396/11/26 00:32","price":60.7},{"date":"1396/11/26 03:00","price":60.74},{"date":"1396/11/26 03:32","price":60.78},{"date":"1396/11/26 04:32","price":60.77},{"date":"1396/11/26 05:08","price":60.98},{"date":"1396/11/26 05:32","price":61.09},{"date":"1396/11/26 06:08","price":61.19},{"date":"1396/11/26 06:32","price":61.26},{"date":"1396/11/26 07:08","price":61.3},{"date":"1396/11/26 07:32","price":61.33},{"date":"1396/11/26 08:00","price":61.38},{"date":"1396/11/26 08:32","price":61.19},{"date":"1396/11/26 09:00","price":61.26},{"date":"1396/11/26 09:32","price":61.41},{"date":"1396/11/26 10:32","price":61.48},{"date":"1396/11/26 11:00","price":61.39},{"date":"1396/11/26 11:32","price":61.36},{"date":"1396/11/26 12:00","price":61.27},{"date":"1396/11/26 12:32","price":61.06},{"date":"1396/11/26 13:00","price":61.05},{"date":"1396/11/26 13:32","price":61.23},{"date":"1396/11/26 14:08","price":61.01},{"date":"1396/11/26 14:32","price":60.91},{"date":"1396/11/26 15:32","price":60.56},{"date":"1396/11/26 16:00","price":60.39},{"date":"1396/11/26 16:32","price":60.48},{"date":"1396/11/26 17:00","price":60.41},{"date":"1396/11/26 17:32","price":60.24},{"date":"1396/11/26 18:00","price":60.16},{"date":"1396/11/26 18:32","price":60.49},{"date":"1396/11/26 19:00","price":60.3},{"date":"1396/11/26 19:32","price":59.98},{"date":"1396/11/26 20:32","price":60.24},{"date":"1396/11/26 21:00","price":60.77},{"date":"1396/11/26 21:32","price":60.8},{"date":"1396/11/26 22:00","price":61.02},{"date":"1396/11/26 22:32","price":60.98},{"date":"1396/11/26 23:00","price":61.11},{"date":"1396/11/26 23:32","price":61.44}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398