کمترین: 
6159
بیشترین: 
6170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6165
زمان: 
11/25 10:50
قیمت یورو امروز 25 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 بهمن 1396 , 6165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 10:10","price":6159},{"date":"1396/11/25 10:30","price":6170},{"date":"1396/11/25 10:50","price":6165}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398