کمترین: 
859.77
بیشترین: 
13890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
908
زمان: 
11/25 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 908 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 02:00","price":863},{"date":"1396/11/25 03:00","price":862},{"date":"1396/11/25 03:30","price":862.5},{"date":"1396/11/25 04:00","price":862},{"date":"1396/11/25 04:30","price":862.99},{"date":"1396/11/25 05:00","price":863},{"date":"1396/11/25 05:30","price":859.77},{"date":"1396/11/25 06:30","price":865.77},{"date":"1396/11/25 08:00","price":869},{"date":"1396/11/25 08:30","price":877},{"date":"1396/11/25 09:00","price":880},{"date":"1396/11/25 09:30","price":879},{"date":"1396/11/25 10:30","price":881},{"date":"1396/11/25 11:30","price":880},{"date":"1396/11/25 12:30","price":877},{"date":"1396/11/25 13:00","price":872.5},{"date":"1396/11/25 13:30","price":866},{"date":"1396/11/25 14:00","price":867},{"date":"1396/11/25 17:00","price":890},{"date":"1396/11/25 17:30","price":892},{"date":"1396/11/25 18:30","price":884.25},{"date":"1396/11/25 19:00","price":13890},{"date":"1396/11/25 20:00","price":903},{"date":"1396/11/25 20:30","price":911.98},{"date":"1396/11/25 21:30","price":913.5},{"date":"1396/11/25 22:00","price":918},{"date":"1396/11/25 22:30","price":915.9},{"date":"1396/11/25 23:00","price":906},{"date":"1396/11/25 23:30","price":908}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398