کمترین: 
8481.3
بیشترین: 
96026.9219
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9248.4
زمان: 
11/25 23:30
قیمت بیت کوین امروز 25 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 9248.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 02:00","price":8637.2},{"date":"1396/11/25 02:30","price":8540.7},{"date":"1396/11/25 03:00","price":8481.3},{"date":"1396/11/25 03:30","price":8510},{"date":"1396/11/25 04:00","price":8534.9},{"date":"1396/11/25 04:30","price":8583},{"date":"1396/11/25 05:00","price":8597.1},{"date":"1396/11/25 05:30","price":8637.5},{"date":"1396/11/25 06:00","price":8676.7},{"date":"1396/11/25 06:30","price":8711.2},{"date":"1396/11/25 08:00","price":8683.4},{"date":"1396/11/25 08:30","price":8793},{"date":"1396/11/25 09:00","price":8756.1},{"date":"1396/11/25 09:30","price":8850.1},{"date":"1396/11/25 10:00","price":8847},{"date":"1396/11/25 11:00","price":8789.8},{"date":"1396/11/25 11:30","price":8836.3},{"date":"1396/11/25 12:00","price":8885.1},{"date":"1396/11/25 12:30","price":8896},{"date":"1396/11/25 13:00","price":8870.9},{"date":"1396/11/25 13:30","price":8826.1},{"date":"1396/11/25 14:00","price":8799},{"date":"1396/11/25 17:00","price":9175},{"date":"1396/11/25 17:30","price":9206.7},{"date":"1396/11/25 18:00","price":9134},{"date":"1396/11/25 19:00","price":96026.9219},{"date":"1396/11/25 19:30","price":9273},{"date":"1396/11/25 20:00","price":9263.4},{"date":"1396/11/25 20:30","price":9255.8},{"date":"1396/11/25 21:00","price":9250},{"date":"1396/11/25 21:30","price":9278.9},{"date":"1396/11/25 22:00","price":9335.1},{"date":"1396/11/25 22:30","price":9273.4},{"date":"1396/11/25 23:00","price":9210.1},{"date":"1396/11/25 23:30","price":9248.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398