کمترین: 
2.558
بیشترین: 
9.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.603
زمان: 
11/25 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 25 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 2.603 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 00:00","price":2.599},{"date":"1396/11/25 00:32","price":2.606},{"date":"1396/11/25 01:00","price":2.609},{"date":"1396/11/25 02:32","price":2.607},{"date":"1396/11/25 03:00","price":2.615},{"date":"1396/11/25 03:32","price":2.605},{"date":"1396/11/25 04:00","price":2.609},{"date":"1396/11/25 04:32","price":2.607},{"date":"1396/11/25 05:00","price":2.604},{"date":"1396/11/25 05:32","price":2.606},{"date":"1396/11/25 07:08","price":2.602},{"date":"1396/11/25 07:32","price":2.604},{"date":"1396/11/25 08:08","price":2.606},{"date":"1396/11/25 08:32","price":2.607},{"date":"1396/11/25 09:00","price":2.61},{"date":"1396/11/25 09:32","price":2.618},{"date":"1396/11/25 10:00","price":2.611},{"date":"1396/11/25 10:32","price":2.612},{"date":"1396/11/25 11:00","price":2.606},{"date":"1396/11/25 11:32","price":2.609},{"date":"1396/11/25 12:00","price":2.587},{"date":"1396/11/25 12:32","price":2.585},{"date":"1396/11/25 13:32","price":2.584},{"date":"1396/11/25 16:00","price":2.577},{"date":"1396/11/25 16:32","price":2.571},{"date":"1396/11/25 17:00","price":2.57},{"date":"1396/11/25 17:32","price":2.564},{"date":"1396/11/25 18:00","price":2.559},{"date":"1396/11/25 18:32","price":2.558},{"date":"1396/11/25 19:00","price":9.63},{"date":"1396/11/25 19:32","price":2.599},{"date":"1396/11/25 20:00","price":2.593},{"date":"1396/11/25 20:32","price":2.591},{"date":"1396/11/25 21:00","price":2.587},{"date":"1396/11/25 21:32","price":2.595},{"date":"1396/11/25 22:00","price":2.598},{"date":"1396/11/25 22:32","price":2.602},{"date":"1396/11/25 23:00","price":2.597},{"date":"1396/11/25 23:32","price":2.603}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398