کمترین: 
1.6585
بیشترین: 
1.9499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7185
زمان: 
11/25 23:32
قیمت بنزین امروز 25 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 1.7185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 00:00","price":1.6865},{"date":"1396/11/25 02:32","price":1.6735},{"date":"1396/11/25 03:00","price":1.6685},{"date":"1396/11/25 03:32","price":1.6735},{"date":"1396/11/25 04:00","price":1.6755},{"date":"1396/11/25 04:32","price":1.6805},{"date":"1396/11/25 05:00","price":1.6784},{"date":"1396/11/25 05:32","price":1.6805},{"date":"1396/11/25 06:00","price":1.6775},{"date":"1396/11/25 06:32","price":1.6795},{"date":"1396/11/25 07:32","price":1.6785},{"date":"1396/11/25 08:08","price":1.6795},{"date":"1396/11/25 08:32","price":1.6785},{"date":"1396/11/25 09:32","price":1.6795},{"date":"1396/11/25 11:00","price":1.6765},{"date":"1396/11/25 11:32","price":1.677},{"date":"1396/11/25 12:00","price":1.6745},{"date":"1396/11/25 12:32","price":1.6705},{"date":"1396/11/25 13:32","price":1.6638},{"date":"1396/11/25 16:00","price":1.6685},{"date":"1396/11/25 16:32","price":1.6705},{"date":"1396/11/25 17:00","price":1.665},{"date":"1396/11/25 17:32","price":1.6585},{"date":"1396/11/25 18:00","price":1.6592},{"date":"1396/11/25 18:32","price":1.6629},{"date":"1396/11/25 19:00","price":1.9499},{"date":"1396/11/25 19:32","price":1.6849},{"date":"1396/11/25 20:00","price":1.6775},{"date":"1396/11/25 20:32","price":1.6886},{"date":"1396/11/25 21:00","price":1.681},{"date":"1396/11/25 21:32","price":1.6873},{"date":"1396/11/25 22:00","price":1.692},{"date":"1396/11/25 22:32","price":1.7039},{"date":"1396/11/25 23:00","price":1.7095},{"date":"1396/11/25 23:32","price":1.7185}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398