کمترین: 
0.4443
بیشترین: 
562.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
562.5
زمان: 
11/25 23:32
قیمت گازوئیل امروز 25 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 562.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 00:00","price":548.25},{"date":"1396/11/25 00:32","price":548.38},{"date":"1396/11/25 01:00","price":548.13},{"date":"1396/11/25 02:32","price":546.75},{"date":"1396/11/25 05:00","price":548.75},{"date":"1396/11/25 05:32","price":549},{"date":"1396/11/25 06:00","price":548.13},{"date":"1396/11/25 06:32","price":548.63},{"date":"1396/11/25 07:08","price":548.38},{"date":"1396/11/25 09:32","price":548.63},{"date":"1396/11/25 10:32","price":548.88},{"date":"1396/11/25 11:00","price":548.13},{"date":"1396/11/25 11:32","price":548.63},{"date":"1396/11/25 12:00","price":547.38},{"date":"1396/11/25 12:32","price":546.75},{"date":"1396/11/25 13:32","price":544.38},{"date":"1396/11/25 16:00","price":545.38},{"date":"1396/11/25 16:32","price":545.13},{"date":"1396/11/25 17:00","price":543.38},{"date":"1396/11/25 17:32","price":542.13},{"date":"1396/11/25 18:00","price":540.63},{"date":"1396/11/25 19:00","price":0.4443},{"date":"1396/11/25 19:32","price":547.88},{"date":"1396/11/25 20:00","price":549.38},{"date":"1396/11/25 20:32","price":551.25},{"date":"1396/11/25 21:00","price":549.88},{"date":"1396/11/25 21:32","price":551.63},{"date":"1396/11/25 22:00","price":553.13},{"date":"1396/11/25 22:32","price":558.63},{"date":"1396/11/25 23:00","price":560.13},{"date":"1396/11/25 23:32","price":562.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398