کمترین: 
0.0506
بیشترین: 
1.8883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8883
زمان: 
11/25 23:32
قیمت نفت کوره امروز 25 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 1.8883 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 00:00","price":1.8388},{"date":"1396/11/25 00:32","price":1.8378},{"date":"1396/11/25 01:00","price":1.8379},{"date":"1396/11/25 01:32","price":1.8374},{"date":"1396/11/25 02:32","price":1.8318},{"date":"1396/11/25 03:00","price":1.8311},{"date":"1396/11/25 03:32","price":1.8318},{"date":"1396/11/25 04:00","price":1.8338},{"date":"1396/11/25 04:32","price":1.8375},{"date":"1396/11/25 05:00","price":1.8379},{"date":"1396/11/25 05:32","price":1.8398},{"date":"1396/11/25 06:00","price":1.8374},{"date":"1396/11/25 06:32","price":1.8386},{"date":"1396/11/25 07:08","price":1.8391},{"date":"1396/11/25 07:32","price":1.838},{"date":"1396/11/25 08:08","price":1.8379},{"date":"1396/11/25 08:32","price":1.8378},{"date":"1396/11/25 09:00","price":1.8391},{"date":"1396/11/25 09:32","price":1.8383},{"date":"1396/11/25 10:00","price":1.8391},{"date":"1396/11/25 10:32","price":1.8393},{"date":"1396/11/25 11:00","price":1.8364},{"date":"1396/11/25 11:32","price":1.8349},{"date":"1396/11/25 12:00","price":1.8336},{"date":"1396/11/25 12:32","price":1.8331},{"date":"1396/11/25 13:00","price":1.8269},{"date":"1396/11/25 13:32","price":1.8216},{"date":"1396/11/25 16:00","price":1.8284},{"date":"1396/11/25 16:32","price":1.8255},{"date":"1396/11/25 17:00","price":1.8217},{"date":"1396/11/25 17:32","price":1.8193},{"date":"1396/11/25 18:00","price":1.8111},{"date":"1396/11/25 18:32","price":0.0506},{"date":"1396/11/25 19:00","price":0.1316},{"date":"1396/11/25 19:32","price":1.8403},{"date":"1396/11/25 20:00","price":1.8492},{"date":"1396/11/25 20:32","price":1.8479},{"date":"1396/11/25 21:00","price":1.8478},{"date":"1396/11/25 21:32","price":1.853},{"date":"1396/11/25 22:00","price":1.8699},{"date":"1396/11/25 22:32","price":1.8778},{"date":"1396/11/25 23:00","price":1.8784},{"date":"1396/11/25 23:32","price":1.8883}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398