کمترین: 
59.049
بیشترین: 
64.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.48
زمان: 
11/25 23:32
قیمت نفت برنت امروز 25 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 64.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 00:00","price":62.78},{"date":"1396/11/25 00:32","price":62.8},{"date":"1396/11/25 01:00","price":62.76},{"date":"1396/11/25 02:32","price":62.55},{"date":"1396/11/25 03:00","price":62.56},{"date":"1396/11/25 05:00","price":62.77},{"date":"1396/11/25 05:32","price":62.87},{"date":"1396/11/25 06:00","price":62.77},{"date":"1396/11/25 06:32","price":62.81},{"date":"1396/11/25 07:32","price":62.8},{"date":"1396/11/25 08:08","price":62.83},{"date":"1396/11/25 08:32","price":62.82},{"date":"1396/11/25 09:00","price":62.78},{"date":"1396/11/25 09:32","price":62.82},{"date":"1396/11/25 10:00","price":62.8},{"date":"1396/11/25 10:32","price":62.81},{"date":"1396/11/25 11:00","price":62.69},{"date":"1396/11/25 11:32","price":62.71},{"date":"1396/11/25 12:00","price":62.62},{"date":"1396/11/25 12:32","price":62.48},{"date":"1396/11/25 13:32","price":62.29},{"date":"1396/11/25 16:00","price":62.45},{"date":"1396/11/25 16:32","price":62.49},{"date":"1396/11/25 17:00","price":62.39},{"date":"1396/11/25 17:32","price":62.14},{"date":"1396/11/25 18:00","price":62.13},{"date":"1396/11/25 18:32","price":62.16},{"date":"1396/11/25 19:00","price":59.049},{"date":"1396/11/25 19:32","price":63.12},{"date":"1396/11/25 20:00","price":62.95},{"date":"1396/11/25 20:32","price":63.26},{"date":"1396/11/25 21:00","price":62.99},{"date":"1396/11/25 21:32","price":63.14},{"date":"1396/11/25 22:00","price":63.28},{"date":"1396/11/25 22:32","price":63.85},{"date":"1396/11/25 23:00","price":64.11},{"date":"1396/11/25 23:32","price":64.48}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398