کمترین: 
0.5391
بیشترین: 
60.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.81
زمان: 
11/25 23:32
قیمت نفت سبک امروز 25 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 60.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 00:00","price":59.17},{"date":"1396/11/25 00:32","price":59.23},{"date":"1396/11/25 01:00","price":59.19},{"date":"1396/11/25 02:32","price":58.98},{"date":"1396/11/25 03:00","price":58.87},{"date":"1396/11/25 03:32","price":58.97},{"date":"1396/11/25 04:00","price":59.06},{"date":"1396/11/25 04:32","price":59.28},{"date":"1396/11/25 05:00","price":59.17},{"date":"1396/11/25 05:32","price":59.25},{"date":"1396/11/25 06:00","price":59.13},{"date":"1396/11/25 06:32","price":59.2},{"date":"1396/11/25 07:08","price":59.19},{"date":"1396/11/25 07:32","price":59.16},{"date":"1396/11/25 08:08","price":59.19},{"date":"1396/11/25 08:32","price":59.2},{"date":"1396/11/25 09:00","price":59.17},{"date":"1396/11/25 09:32","price":59.2},{"date":"1396/11/25 10:00","price":59.17},{"date":"1396/11/25 10:32","price":59.19},{"date":"1396/11/25 11:00","price":59.05},{"date":"1396/11/25 11:32","price":59.09},{"date":"1396/11/25 12:00","price":58.98},{"date":"1396/11/25 12:32","price":58.88},{"date":"1396/11/25 13:32","price":58.64},{"date":"1396/11/25 16:00","price":58.76},{"date":"1396/11/25 16:32","price":58.78},{"date":"1396/11/25 17:00","price":58.67},{"date":"1396/11/25 17:32","price":58.41},{"date":"1396/11/25 18:00","price":58.45},{"date":"1396/11/25 18:32","price":58.42},{"date":"1396/11/25 19:00","price":0.5391},{"date":"1396/11/25 19:32","price":59.61},{"date":"1396/11/25 20:00","price":59.26},{"date":"1396/11/25 20:32","price":59.55},{"date":"1396/11/25 21:00","price":59.34},{"date":"1396/11/25 21:32","price":59.48},{"date":"1396/11/25 22:00","price":59.56},{"date":"1396/11/25 22:32","price":60.14},{"date":"1396/11/25 23:00","price":60.37},{"date":"1396/11/25 23:32","price":60.81}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398